Menu

Můžeme pomoci s hledáním?

rozšířené vyhledávání
Obec Dřešín
ObecDřešín

Infrastruktura obce

 • 1951– asfaltování silnice na území katastru obce Dřešín
 • 1969 – asfaltování návsi ve Dřešíně
 • 1976 – provedení kanalizace v Hořejšicích a vyasfaltování cest.
 • 1977 – pořízení autobusové zastávky na znamení u chatové oblasti
 • 1978 – ukončení kamenolomu ve Chvalšovicích z důvodů přebytků štěrků u n. p. Silnice České Budějovice.
 • 1981
  – pořízení autobusové zastávky pod Dřešínkem na rozcestí ke Dřešínu, jedná se o zastávku pro školní děti ze Dřešína, které jedou dopoledne ze školy z Čestic
  – umístění odrazových svodidel v úseku nad Chvalšovicemi v místech stálých havárií automobilů.
 • 1982 – za pomoci požárníků byla položena kanalizace a cementové roury o průměru 50 cm pod Dřešínkem.
 • 1987 – nový transformátor ve Dřešíně u čp. 25 u Matějků
 • 1993 – vykoupen pozemek od paní Štroblové a vybudován vodojem u Dřešínka.
 • 1999 – ve Dřešíně postaven druhý transformátor u Česánků proti čp. 34
 • 1998–2003 – nový vodovod pro Dřešín, který je zásobován z vodojemu u Dřešínka byl budován ve třech etapách
 • 2002 – oprava mostu u chatové oblasti, příprava opravy mostu Ve Mlýnech, podemletého po povodních
 • 2003–2004 – čištění rybníka Pelich. Akci prováděla firma pana Josefa Jůna od Vodňan. Bahno se vyváželo velkými nákladními auty na několik míst v okolí Dřešína.
 • 2004
  – vybudováno veřejné osvětlení ve Chvalšovicích, oprava místních komunikací ve chvalšovických chalupách a ke kravínu a opravena cyklostezka na Vacovice.
  – provedena první rekonstrukce požární nádrže u chatové oblasti a 3. etapa vodovodu ve Dřešíně
 • 2008–2010 – úpravy návsi ve Dřešíně. Byly udělány chodníky a parkoviště na návsi, upraven prostor kolem pomníku a zrekonstruováno osvětlení. Následně se v obci zavedl i nový bezdrátový rozhlas do všech obecních částí. Dříve stály na návsi velké vzrostlé lípy, které se před rekonstrukcí porazily.

Zahájení autobusové dopravy

15. listopadu 1927 byla zahájena první jízda autobusem po okresní silnici na trase Volyně–Vacov. Jízdné autobusem od křížku do Volyně stálo 5 Kčs a 50 haléřů. Tím občané nabyli výhody spojení k vlaku ve Volyni. Dřešín a Chvalšovice stály na trati, pro obec Dřešínek byla zřízena zastávka autobusu „u křížku“ (dnes u střelnice). Děti běhaly na zastávku buď do Dřešína nebo ke křížku. V roce 1942 přibyly autobusové linky na trasách Strakonice­–Zdíkov a Strakonice–Stachy. V průběhu času vznikaly autobusové zastávky v obcích i mimo ně. Na počátku 80. let se rozhodlo o umístění zastávky na rozcestí pod Dřešínkem a také u chatové oblasti a u Pelicha. S příchodem nového tisíciletí byly zastávky rekonstruovány a některé z důvodů nových bezpečnostních předpisů přesunuty. V současné době má naše obec několikrát denně spojení na hlavní město Prahu.

 

Stavba silnice do Dřešínka

Na konci listopadu 1948 za účasti všeho občanstva byla provedena nová cesta ve Dřešínku přes zahradu Jana Lembergra čp. 11. Tato cesta se tím zkrátila a bylo možno ji rozšířit.

8. června 1954 se dostavila komise na projektovou silnici od Jonášů mlýna přes trávníky do Dřešínka. Začátkem měsíce února 1956 přijeli do naší obce dva zástupci stavebního podniku Stavba silnic a železnic Praha. Ku konci února se začalo s přípravnými pracemi pro stavbu silnice. Byly poraženy stromy a v následujících dnech přivezen buldozer. Byl naložen na zvláštním podvozku a tažen těžkým nákladním autem. Zároveň s ním přijeli dva řidiči. Většina našich občanů nikdy neviděla tento mohutný stroj pracovat. A tak když tento začal s ohlušujícím hřmotem motoru pracovat, kde po návsi a poblíž školy rozhrnoval vysoké břehy, meze, pařezy, nebylo nikoho, kdo by se nešel jeho pracovnímu výkonu obdivovat při přesouvání zeminy. Práce na stavbě rychle pokračovaly až do roku 1957, kdy se v červenci silnice asfaltovala.

Pro stavbu silnice na celé ploše podloží tělesa bylo používáno vesměs kamene z místních zdrojů, který firma od obce za cenu jedné koruny za 1 m3 vykupovala. Na této stavbě silnice s radostí pracovali občané, neboť doposud do naší obce vedly jenom dvě špatné cesty do velkého kopce a to cesta ze Dřešína a cesta od tzv. Křížku přes kopec Vyhlídku. Nová silnice povede údolím od Jonášů. Mimo jiné musel být proveden výkup pozemků od majitelů. Proti vykoupení nebylo námitek. Náklad na stavbu činil 1 300 000 Kčs ze státní pokladny. Projekt na celou stavbu silnice provedl místní občan František Vohradský, který na tomto projektu pracoval dlouhou dobu a většinou až po pracovní době. (KODk)

Elektrizace obceDřešín

13. května 1954 byla pořádána schůze, kde se projednávala elektrizace obce. Zároveň se uzavíraly závazky nadkontigentních dodávek (každý měl v rámci obce slíbiti něco navíc dle možnosti: vejce, maso vepřové i hovězí, mléko, husy, len, mák atd). Zároveň byly uzavírány i závazky pracovní. Tak bylo slíbeno, že se vyčistí rybníček na návsi a upraví hráz kolem něho zdarma, což se skutečně stalo. Dále museli občané podepsat souhlas, že při stavbě nebudou činiti žádných překážek, i když se linka povede přes jejich pozemek.

V červnu 1954 musel každý občan vykopat dvě jámy pro sloupy a vykonat nějakou práci při kopání základů pro transformátor, uzemnění nebo při natahování vedení. Na první schůzi lidem slíbili, že na tyto práce bude vybírána částka, která by se měla zaplatit jako příplatek, ale tím, že si tyto práce udělají lidé sami, nebudou nic platit. Za dva roky přišlo na MNV, že se příplatek zaplatit musí. Proti tomuto sdělení bylo v obci reptáno a podáno odvolání. Na odvolání přišla odpověď, že se určitá částka slevuje z provedené práce občanů a na stravu pro zaměstnance elektrických podniků, kteří stavěli linku po vesnici.

6. srpna 1954 se začalo poprvé svítit elektřinou v  obci Dřešín. Na tento den se připravila veliká hostina. Od občanů se na ni vybralo skoro 8 tisíc korun (z každé usedlosti asi 200 korun, od občanů bez hospodářství 100 korun i méně). Hostina se konala u Tomáše Burdy v čp. 23. Dostavili se skoro všichni elektrikáři, zástupci ONV i zástupci elektráren a elektrovodu. Večer se pořádala ve Dřešínku taneční zábava. Práci hlavní sítě platil stát, na každou přípojku se připlácelo 100 korun. Vedení a zařízení uvnitř si platil samozřejmě každý majitel sám.

Václav Lepa si zhotovil v době okupace své vlastní zařízení na elektrické svícení a zároveň si pořídil rádio, které bylo třetí v obci.  Do dřešínských chalup se přivedlo veřejné osvětlení až v roce 2010. (KODn)

Elektrizace obceDřešínek

12. února 1928 se vykácely stromy ve velkém lese velkostatku čestického – tzv. Slídovce. Dříví odtud se odvezlo do Strakonic. Začátkem března se stavěly sloupy pod vedení elektrické linky z Čestic do Vacova. Vedení elektrické linky zasahovalo též náš katastr na poli velkostatku Čestice a na pozemcích Josefa Pilného z čp. 10 ve Dřešínku. 30. listopadu 1928 byla poskytnuta částka 18 tisíc korun na elektrizaci obce Dřešínek a osady Hořejšice s podmínkou, že do třech roků se s elektrizací započne. To se však nepodařilo splnit. Po sedmnácti letech, 15. července 1945 ustanovilo se ve Dřešínku elektrárenské družstvo a občané složili na elektrizaci 105 tisíc korun, které uložili v hospodářské záložně ve Volyni.

O dalších deset let později, 25. ledna 1955, přijeli do Dřešínka projektanti z rozvodových závodů České Budějovice a na místě samém určili směr tras pro vedení elektřiny. 14. července se dostavili občané ze Dřešínka a Hořejšic na veřejnou schůzi v místním hostinci. Sem přišel i ředitel Rozvodových závodů z Českých Budějovic pan Klabauch. Místní zemědělci se zavázali ke značným dodávkám hospodářských produktů nad stanovený úkol. Skoro současně, kdy pracovníci rozvodových závodů začali s pracemi na venkovním vedení, pustila se i sedmičlenná parta z komunálních podniků z Vimperka do instalačních prací v obytných a hospodářských budovách, vše za pomoci místních občanů.

Tyto práce vykonávali občané s ochotou a pílí, velmi často až ve večerních hodinách, neboť přes den museli se věnovat žňovým pracím, které právě v tuto dobu vrcholily. 23. července se přivezly první sloupy na elektrizaci, 25. července se pro ně vytyčila místa, 26. července elektrikáři postavili transformátor, 28. července natáhli dráty až ke Dřešínu a 11. srpna se dělaly rozvody drátů po celé vsi.

Při pilné práci, shonu, ruchu, bourání a stavění nadešel den 25. srpna 1955, na který bude v obci dlouho pamatováno. V tento den v 17.30 hod se prvně rozzářily žárovky elektrickým proudem. Na oslavu významného dne se v místním hostinci pořádala velká hostina zvaná „Rozsvícená“,  které se zúčastnilo kromě místních občanů a občanů ze sousedních obcí také mnoho fukcionářů z okresních i krajských složek. Při veselici hrála kapela V. Vojíka z Nezdic a veselá zábava se protáhla až do ranních hodin. (KODk)

Telefon

Telefonní linka na trase Čestice–Vacov přes obec Dřešín se dokončila a zprovoznila 19. prosince 1933. Telefon se do Dřešína zavedl pravděpodobně až v roce 1946 a umístěn byl v místním hostinci. V následujích letech se telefon přemisťoval po různých staveních dle toho, kde sídlil obecní úřad. Byl tak v čp. 23 u Burdů, později také v kancelářích JZD.

Do Dřešínka se první telefonní spojení zavedlo 6. prosince 1949. K jeho zavedení se muselo postavit od „Křížku“ (střelnice) 21 sloupů. První veřejná telefonní hovorna se stanovila ve Dřešínku čp. 16.

První obecní služební mobilní telefon si pořídil Obecní úřad ve Dřešíně v roce 2002.

Radio, televize

První televizní přijímač měli kolem roku 1958 u Štroblů ve Dřešíně čp. 41, o rok později u Smolů v čp. 12. První rádio ve Dřešíně měla Terezie Kočárová, obecní chudák. Dostala darem lampovku na sluchátka, ale nesestavila ji k poslechu. Druhé, silnější rádio si pořídil v místním hostinci Vilém Kárník, soukromník a penzista. Zde měli občané možnost poslechnout si vysílání, a to již bylo bez sluchátek. V letech 1960–63 vlastnila ve Dřešíně rádio už skoro každá domácnost, televizních přijímačů bylo zde v té době celkem 13.

Místní rozhlas

20. října 1958 byl zaveden pro celou obec Dřešínek místní rozhlas. Rozhlasem se hlásily místní zprávy a rozdělování práce v družstvu.

V roce 2010 se ve všech místních částech vybudoval zcela nový bezdrátový veřejný rozhlas, kterým jsou občané informování o aktuálních událostech a kulturních akcích v obci.

Transformátory

Transformátory v osadě Dřešín jsou v současné době celkem tři. Jeden stojí proti Matějkům čp. 25, druhý byl zhotoven proti Česánkům čp. 34 a třetí je umístěn nad Macháčků čp. 4 u staré cesty do Dřešínka. Ve Dřešínku je transformátor při odbočce na Hořejšice, ve Chvalšovicích stojí na samém okraji obce proti lomu.

Odpady

 • 1994 – zrušení venkovních skládek odpadů a zavedení popelnic na odvoz domovního odpadu
 • 1996 – zakoupení tří kontejnerů na sklo do osad a jednoho kontejneru na plasty. Kovošrot a kontejner na plasty byl umístěn ve Dřešínku u školy.
 • 1998 – nákup dalšího kontejneru na plasty do Dřešína. Svoz komunálního odpadu prováděla firma Rumpold, známky za vývoz popelnice nakupovala obec za 25,- Kč a prodávala občanům za 30,- Kč.
 • 2001 – nákup dalších kontejnerů na plasty do Dřešínka a Chvalšovic. Vyvezení stálo 180,- Kč. Občané s trvalým pobytem měli možnost si zakoupit popelnice dle potřeby 400,- Kč/kus.

Obec

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 14. 6. déšť 11/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/9 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatý Antonín len zasít neprodlím.