Menu

Můžeme pomoci s hledáním?

rozšířené vyhledávání
Obec Dřešín
ObecDřešín

Roky 1984-1993

(40. let)

1993

Masopust proběhl 20.2.1993 a hasiči se tradičně účastnili v hojném počtu. V červnu jsme pořádali a zúčastnili jsme se hasičského cvičení ve Dřešíně. Bohužel, počasí ani sportovní štěstí nám nebylo nakloněno – skončili jsme až na 8. místě. O pouti jsme v Česticích uspořádali taneční zábavu. Životní jubileum (60 let) oslavil J. Šochman a dostal od hasičů věcný dar.
Valná hromada se konala 15.1.1994 za účasti 19 hasičů a 1 hosta. Standardně zazněla zpráva velitele, hospodáře a revizní komise. Z evidence byli vyřazeni 2 členové (Jiří Hruška st. a Miroslav Němec) a naproti tomu bylo 6 členů přijato – Roman Bublík, Václav Voldřich (ml.), Martin Česánek, Radek Česánek, Zdeněk Poleník a Jiří Hruška (ml.). Velitel dostal za úkol provést inveturu majetku. Dále proběhly doplňkové volby předsedy a byl zvolen Radek Kolářík. V diskusi označil Jiří Záhorský nutnost zakoupit cvičné oblečení. Obecní úřad s tím souhlasí a pomůže. Josef Poleník ještě uvedl potřebu umístění hydrantu na sad u Mikešů – z důvodu požární bezpečnosti.

1992

V první části roku hasiči dělali masopust, zúčastnili se námětového cvičení ve Dřešínku a hasičekého cvičení v Dobrši. Tam jsme obsadili 5. místo. Byla provedena inventura majetku v hasičské zbrojnici a výsledkem bylo konstatování, že je nedostatek „provozuschopných“ hadic, ale je nutné i udržovat pracovní oděvy a pořádek ve zbrojnici.
Dne 23.1.1993 proběhla výroční členská schůze, kde bylo 21 členů a 3 hosté. Po zprávě velitele V. Voldřicha o činnosti následovala zpráva hospodáře K. Šochmana. O preventvních prohlídkách referoval Jan Česánek. Věcný dar k životnímu jubileu dostane J. Šochman. Poté byl schválen plán práce na další rok. V diskusi se mluvilo o placení příspěvků – větší část lidí je proti. Obec přislíbila, že opraví střechu na hasičské zbrojnici, kterou nyní zatéká.

1991

V roce 1991 byla na hasičárnu připevněna elektrická siréna a zúčastnili jsme se tradičních akcí – masopustu, námětového a okrskového cvičení. To proběhlo v Drážově a naše družstvo obsadilo 4. místo, v přeboru jednotlivce se Jiří Záhorský umístil na 2. místě. Znovu byl zaveden okrsek v našem obvodě sdružující sbory z 13 obcí.
Výroční členská schůze se konala 18.1.1992 a bylo přítomno 23 členů. Po zprávě velitele a hospodáře byli odměněni tito členové:

 • medaile za věrnost (30 let) – Šochman K.
 • medaile za věrnost (20 let) – Mikeš M., Poleník Z.
 • životní jubileum (věcný dar) – Mráček J.

V diskusi se hovořilo o tom, jestli se budou nadále dělat preventivní prohlídky. Názory byly různé, nakonec se prohlídky udělají. Promluvil také host Jan Záhorský (za Obec) a připomněl, že si hasiči nevyčerpali od obce příspěvek na pohonné hmoty. Václav Voldřich dostal na starosti opravu a úklid hasičárny.

1990

Převratné politické změny posledních měsíců se dotkly i naší organizace. Takže první výborová schůze 15.2.1990 se nezabývala jen přípravou masopustu, jako v předchozích letech, ale také právními změnami v organizaci. Z požárníků se stali hasiči, KSČ již nemá vedoucí úlohu a 4. květen (svátek sv. Floriána) byl určen jako „den hasičů“. Také pravidelné výroční schůze se začaly konat až v lednu. Takže rok 1990 byl hodnocen na schůzi konané 12.1.1991. Přítomno bylo 22 hasičů. Na úvod schůze byla uctěna památka vzesnulého člena – p. Linharta. Pak byla zpráva velitele (V. Voldřich) o odpracovaných hodinách, námětovém cvičení v Kváskovicích a sportovním cvičení, kde jsme obsadili 4. místo a v přeboru jednotlivce byl Jiří Záhorský na 2. místě. Pak následovla zpráva hospodáře a informace od A. Koláříka o změnách v právním uspořádání organizace. Mimo jiné se sjednotilo placení členských příspěvků ve výši 6,- Kčs. Rovněž bylo upraveno složení výboru:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Mikeš Miloslav
 • Preventista: Česánek Jan
 • Velitel: Voldřich Václav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Materiálně technické zabezpečení: Smola Josef
 • Revizní komise: Matějka K., Bečvář J., Šochman M.

V diskusi se mluvilo o potřebě zakoupení nových hadic (Smola J.), vylepování známek (Šochman K.), spolupráce s MNV (Kolářík A.) a umístění elektrické sirény (Záhorský Jiří). Dokonce se mluvilo i o možnostech uspořádání staročeské konopické či vybudování tanečního parketu.

1989

První výborová schůze byla již 27.1.1989, protože termín masopustu byl také velmi brzký (4.2.). V květnu (12.5.) byla příprava na námětové cvičení ve Dřešíně a na okrskovou soutěž ve Vacovicích. Rok se hodnotil na výroční členské schůzi, která proběhla dne 10.12.1989 ve Dřešíně. Bylo zde 20 členů a 1 host. První byla zpráva o odpracovaných hodinách, ovšem chodník v obci postaven nebyl. Pak následovala zpráva hospodáře, revizní komise a preventisty. Plán práce na rok 1990 byl schválen. Dále byly předány odměny:

 • medaile za věrnost – Poleník J., Šochman K., Mikeš M., Smola J. ml.
 • čestné uznání OV – Česánek J., Voldřich V.
 • čestné uznání MO – Zahradník E.
 • životní jubileum (knižní dar) – Smola J. st. (75 let), Linhart V. (75 let), Matějka K. (60 let)

Schůze schválila odhlášení členů, kteří se již odstěhovali (M. Matějka, Z. Zahradník, M. Zahradník, J. Hubač, V. Pečimůth, R. Cipro). Naopak byli přijati J. Eigner (z Dobrše) a noví členové Pavel a Josef Smolové. V diskusi poděkoval M. Mikeš za práci a mluvil také o vybudování chodníku (hned na jaře). Nakonec vystoupil host Karel Novák a práci všech pochválil.

1988

Výborová schůze pro přípravu masopustu (13.2.) proběhla 5.2.1988. Druhá výborová schůze připravovala účast na okrskové soutěži v Česticích. Celkem 23 členů a 1 host se zúčastnili 9.12.1988 výroční členské schůze. Zprávu o činnosti přednesl A. Kolářík. Byl proveden masopustní průvod, beseda s mládeží a občany, účastnili jsme se námětového cvičení ve Dřešínku a okrskové soutěže v Česticích a byl postaven vánoční strom. Následovala informace o odpracovaných hodinách a o hospodaření. Pak byla předána tato ocenění:

 • čestné uznání MO – F. Smolovi
 • čestné uznání OV – K. Matějkovi
 • medaile za věrnost (20 let) – J. Česánkovi, J. Šaškovi, J. Smolovi
 • medaile za věrnost (10 let) – I. Šochmanovi
 • knihžní odměna – J. Šochmanovi (55 let), J. Poleníkovi (60 let)

Po schválení závazku na další rok byla diskuse. Zde M. Pešek seznámil s placením členských příspěvků (do 18 let 4,-Kčs, 18-60 let 15,-Kčs a nad 60 let 8,-Kčs).

1987

Výborová a členská schůze 20.2.1987 připravovala masopust (28.2.) a komise pro preventivní prohlídky. Na výborové schůzi 29.5.1987 byla hlavním bodem příprava soutěže ve Dřešíně, kde jsme poté obsadili pěkné 2. místo. Výroční členská schůze proběhla za účasti 23 členů a 2 hostů 19.12.1987 ve Dřešíně. Předseda hodnotil uplynulý rok – byly provedeny preventivní prohlídky, masopust, proběhlo námětové cvičení ve Vacovicích a okrsková soutěž ve Dřešíně. Nastaly také změny ve složení výboru:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Mikeš Miloslav
 • Referent PVP: Šašek Jindřich
 • Referent prevence: Česánek Jan
 • Velitel: Voldřich Václav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Materiálně technický hospodář: Mráček Bohoš
 • Referent CO: Matějka Karel st.
 • Kronikář: Poleník Josef
 • Další členové: Smola Josef
 • Revizoři: Poleník J., Bečvář J.

Byl schválen plán práce na další rok a vystoupili hosté. Pan Šašek poděkoval jménem JZD a pan Kahuda požádal o pomoc obci při budování chodníku.

1986

Dne 7.2.1986 proběhla výborová a členská schůze za účasti 15 členů. Jako obvykle se domlouval masopust (8.2.) a preventivní prohlídky. Výroční členská schůze byla 6.12.1986 a přišlo 21 členů a 1 host. Velitel Mikeš měl zprávu o činnosti, kde hodnotil realizaci masopustního průvodu i účast na okrskové soutěži (není uvedeno, kde byla). Dále byl připraven závazek na rok 1987 a předány tyto odměny:

 • kniha k životnímu jubileu – Zahradník E., Hynek J.
 • medaile za věrnost (30 let) – Bejček F., Šochman J.

V diskusi byla zmíněna potřeba natřít sušák na hadice a velitel Mikeš požádal o uvolnění z funkce velitele z důvodu funkce na MNV.

1985

Na první výborové a členské schůzi (15.2.1985) se tradičně připravoval masopust (16.2.) a preventivní prohlídky. Další schůze proběhly 28.4. a 23.8. Výroční členská schůze proběhla celkem brzy – 27.10.1985, přítomno bylo 24 členů a 3 hosté. V obvyklé zprávě o činnosti byly konstatovány odpracované hodiny, dobré provedení preventivních prohlídek, ale také úspěch na okrskové soutěži v Zálesí (1. místo). Byla předána medaile za zásluhy Karlovi Matějkovi. Výbor pracuje ve stále stejném složení:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Česánek Jan
 • Velitel: Mikeš Miloslav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Materiálně technický referent: Smola Josef
 • Organizační referent: Voldřich Václav
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Referent prevence: Šašek Jindřich
 • Revizoři: Hynek J., Poleník J.

1984

Výborová a členská schůze se konala 24.2.1984. Byl domluven masopust (3.3.1984) a připraveny preventivní prohlídky. Další výborové schůze proběhly 28.4., 17.8. a 14.12. Výroční členská schůze se pak konala 22.12.1984 v místním pohostinství. Byly vyhodnoceny preventivní prohlídky, přijato 6 nových členů a do okrskové soutěže jsme v tomto roce zapojili 2 družstva (bohužel více podrobností není zapsáno). Na schůzi byly předány u příležitosy 70. narozenin věcné odměny Josefu Smolovi a Václavu Linhartovi. V tomto roce byl požár v Dobrši, kam ale každý odjel „na vlastní pěst“ a tudíž ani nebyla dovezena stříkačka. Byl schválen plán práce na rok 1985.

Hasiči

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 14. 6. déšť 11/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/9 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na svatý Antonín len zasít neprodlím.