Záměr prodeje pozemku

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 11.01.2012

 záměr Obce Dřešín prodat části pozemků v k.ú. Dřešínek

a to část pozemku p.č. 834/1 o výměře 256 m2 a část pozemku p.č. 834/2 o výměře 78 m2 dle geometrického plánu č. 60-77/2011 vyhotoveného společností GEODEST spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2.

Eva Broulimová
starostka obce Dřešín

Vyvěšeno dne: 16.01.2012

Sejmuto dne: 01.02.2012

Informační list č.1 – rok 2012

Obecní úřad Dřešín
Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627
e-mail: obec.dresin@tiscali.cz


Informační list č. 3 – leden 2012

Vážení spoluobčané,

jak se již stalo tradicí, předkládáme Vám počátkem nového roku další informační list a do roku 2012 Vám všem přejeme především pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu.

    Kromě aktuálních informací si Vám dovolujeme předložit i krátké zhodnocení roku předchozího, ve kterém ZO Dřešín splnilo svůj slib a uskutečnilo ve všech místních částech veřejnou schůzi. Tato setkání s občany budou probíhat i v letošním roce a věřme, že za většího zájmu z Vaší strany.

    V roce 2011 se v rámci obce narodilo celkem 5 dětí (4 ve Dřešíně a 1 ve Chvalšovicích), 2 spoluobčané zemřeli a 13 osob se do obce přistěhovalo. Obec mládne – průměrný věk našeho občana je 38,67 let, děti a mládež od 0 do 18 let věku pak představují 31,37% z celkového počtu trvale bydlících obyvatel. Z druhé strany vysoký počet dětí s sebou nese i vysoké náklady na jejich předškolní a základní vzdělání, na které jsme Městysu Čestice v hodnoceném roce 2011 přispěli částkou 402 000,- Kč, což při výši našeho ročního rozpočtu není rozhodně částka nijak zanedbatelná, spíše naopak. Obecnímu úřadu Vacov se zatím za školku ani za školu neplatí nic.

    Za pomoci dotačních prostředků z různých dotačních programů se podařilo zrealizovat celkem šest následujících projektů:

 1. „Regenerace Obecní dům Dřešín 24“ – výměna podlah a související vnitřní úpravy v obecním hostinci – 2.etapa“

 2. „Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství“

 3. „Máme si kde hrát – dětské hřiště Dřešín“

 4. „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Dřešín“

 5. „Opravy autobusových zastávek v obci Dřešín“

 6. „Zkvalitnění materiálně technického vybavení JSDHO Dřešínek spolu s částečnou opravou požární zbrojnice Dřešínek“.

Celkové náklady na tyto projekty činily 1 058 179,- Kč, z toho dotace představovala částku 736 961,- Kč a vlastní prostředky obce pak částku 321 218,- Kč.

    Dále bylo požádáno o dotace na projekty „Stavební obnova umělé vodní plochy na veřejném prostranství ve Chvalšovicích“ (5.výzva Místní akční skupiny LAG Strakonicko), „Obnova venkovního sportovního hřiště Dřešín“ (14.kolo Programu rozvoje venkova), „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“ (operační program životního prostředí) a „Obnova vybavení víceúčelového sportovního hřiště Chvalšovice“ (Jihočeské krajské programy podpory sportu). V současné době probíhá hodnocení žádostí, první výsledky budou známy nejdříve v únoru – březnu 2012. Náklady vynaložené na přípravu projektových žádostí jsou přitom minimální, protože většinu z nich si zpracováváme sami.

   Kromě realizace jednotlivých projektů byly zahájeny práce na zpracování nového územního plánu obce Dřešín a bylo požádáno o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod pro Dřešín a Chvalšovice.

    Všechny důležité informace jsou zveřejňovány na webových stránkách obce (www.dresin.cz) a na obecních vývěskách. Chybějící vývěska v Hořejšicích bude instalována do 31.3.2012 a nově bude v průběhu roku instalována i nástěnka ve Chvalšovických chalupách.

    A nyní k aktuálním informacím roku 2012.

1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2012 – úterý, čtrnáctidenní intervaly

10.ledna     24.ledna       7.února     21.února      6.března   20.března   3.dubna   17.dubna   1.května   15.května   29.května   12.června   26.června   10.července    24.července   7.srpna     21.srpna      4.září         18.září         2.října       16.října     30.října, 13.listopadu   27.listopadu   11.prosince   25.prosince.

    V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu informováni prostřednictvím rozhlasu a sms zpráv (sms zprávy budou zasílány těm z Vás, kteří na obecním úřadě nahlásili čísla svých mobilních telefonů). Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

    Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za níže uvedené ceny:

popelnice plechová o objemu 110 l       –      850,- Kč

popelnice plastová o objemu 120 l        –      920,- Kč

popelnice plastová o objemu 240 l        –   1.190,- Kč.


2. Poplatek za komunální odpad na rok 2012

Přestože letošní rok bude rokem zdražování všeho možného, zůstává z rozhodnutí zastupitelstva obce místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 2011. Výše poplatku na rok 2012 tedy činí 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosím, uhraďte do 31.3.2012 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

3. Poplatek ze psů na rok 2012

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2012 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.


4.  Kontrola komínů

Opět po roce bude nutné provést kontrolu komínů. Po dohodě s kominíkem panem Němcem proběhnou tyto kontroly v naší obci o víkendech 28. a 29.ledna (Dřešínek, Hořejšice a část Dřešína) a 4. a 5.února (druhá část Dřešína a Chvalšovice). Spolu s kontrolou spalinové cesty provede kominík v případě zájmu i vyčištění komína.

    Pokud se k někomu z Vás kominík pan Němec v uvedených termínech nedostaví, nahlaste to prosím neprodleně na obecním úřadě, aby mohla být sjednána náprava.


5. Výpůjční doba obecní knihovny Dřešín je každé úterý od 17.00 hod. do 18.00 hod. Nový knižní soubor zapůjčený od Šmidingerovy knihovny Strakonice bude k dispozici od 19.01.2012.


6.Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. Zavádí se nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty), který může být na žádost občana za příplatek 500,- Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem. Nově jej může mít i občan mladší 15 let nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan si rovněž může zvolit, zda bude mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů však již nebudou zapisovány údaje o dětech, manželovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.

O vydání občanských průkazů, řidičských průkazů a cestovních pasů se může žádat pouze na Městském úřadě ve Strakonicích (již ne na matričním úřadě v Česticích).

                                                       Za Zastupitelstvo obce Dřešín: Eva Broulimová, starostka

Daň z nemovitostí 2012

Finanční úřad ve Strakonicích – Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

 

tel:  383 363 111                                                       Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz

fax: 383 363 399                                                       Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail):

podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz

Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 pro obec:

 D Ř E Š Í N

údaje k dani z pozemků

katastrální území kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Dřešín

632864

2,66

trvá

Dřešínek

632872

2,64

trvá

Chvalšovice

632899

2,38

trvá

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých částech města takto:

k.ú. Dřešín

1,0

k.ú. Dřešínek

1,0

k.ú. Chvalšovice

1,0

údaje k dani ze staveb

Koeficient pro obytné domy (H), ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům (I) a byty (R) je stanoven takto:

k.ú. Dřešín

1,0

k.ú. Dřešínek

1,0

k.ú. Chvalšovice

1,0

Podání daňového přiznání

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012, je poplatník povinen přiznání podat Finančnímu úřadu ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2012.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.

Splatnost daně z nemovitostí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2012. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2012, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2012.

bankovní účet

číslo:                           7755-7622291/0710,

IBAN:                        CZ38 0710 0077 5500 0762 2291, BIC: CNBACZPP,

konstantní symbol:     1148 – převodní příkaz, 1149 – poštovní poukázka,

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ.

úřední hodiny

Podatelna:                                          Pokladna:

pondělí            7:30 – 17:00               pondělí            8:00 – 11:00    12:00 – 15:15

úterý               7:00 – 15:30               středa              8:00 – 11:00    12:00 – 15:15

středa              7:30 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 14:30               ve dnech 29. a 31. května 2012 bude pokladna

pátek               7:00 – 14:30               otevřena         8:00 – 11:00    12:00 – 14:00

Ing. Monika Kadaňová

vedoucí oddělení majetkových daní

 a ostatních agend

Zápis do ZŠ Čestice

Zápis žáka do 1. třídy ZŠ a MŠ Čestice

se koná

v pátek 20. ledna 2012 od 12.00 do 18.00 hodin

v budově základní školy

Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující kritéria:

I. Připravenost na školní docházku.

Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudí zapisující učitelé na základě údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců) a vlastního pozorování dítěte během zápisu.

II. Datum narození

Nástup v řádném termínu. Povinná školní docházka začíná počátkem školní roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 20011/12 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Předčasný nástup. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy bude vydáno ihned při zápisu.

Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení. O povolení odkladu rozhoduje ředitelka školy.

U zápisu jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V Česticích dne 21. 12. 2011

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy

 

 

Zápis do MŠ Čestice

Základní škola a Mateřská škola Čestice

 vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst.2

Podání žádosti

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

(pro školní rok 20012/2013),

které se koná v pátek

 20. ledna 2012

v mateřské škole od 8.00 – 16.00 hodin

 

Rodiče předloží:

 •  rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • vyplněný tiskopis žádosti

Prosíme, přiveďte své děti s sebou.

Bližší informace mohou rodiče získat přímo v MŠ Čestice.Tiskopis žádosti lze vyzvednout v MŠ.

Kritéria k přijetí dětí do MŠ

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z následujících kritérií:

 • doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)
 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • děti, které mají trvalý pobyt na území Městyse Čestice (spádové obce)
 • věk dítěte
 • individuální situace dítěte (mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte, dítě se hlásí k celodennímu provozu, dítě se specifickými vzdělávacími potřebami)

Do předškolního zařízení lze přijmout jen takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (podle zákona č. 258/2000 Sb.,§ 50).

 

Čestice, 21. prosince 2011

Mgr. Martina Kalová
ředitelka školy

 

 

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2012

SMOOS

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Velké náměstí 2, Strakonice

Návrh rozpočtu na rok 2012

 

 

Příjmy

Členské příspěvky             p. 4121                           75 500

Celkem:                                                                    75 500

Výdaje

Nákup materiálu                p. 5139                             6 000

Bankovní poplatky            p. 5163                             3 000

Příspěvek do SMOJK        p. 5229                           17 500

Mzdy-DPP                         p. 5021                           43 000

Ostatní služby                    p. 5169                             6 000

Celkem                                                                      75 500
 Zveřejněno zároveň na webových stránkách

 

 

Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 11.01.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

 

 1. Kontrola zápisu a usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
 2. Rozpočtové opatření č.8/2011
 3. Zhodnocení roku 2011
 4. Záměr prodeje částí pozemků dle KN p.č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Dřešínek
 5. Nově vyhlášené dotační programy
 6. Různé, došlá pošta

      Eva Broulimová

                                                                                                        starostka obce

Vyvěšeno:  04.01.2012

Sejmuto:     11.01.2012